Ronkainen pelkää hintojen nousua

Anne Berner haluaa parantaa raskaan liikenteen energiatehokkuutta.

Työryhmä haluaa vanhojen autojen tilalle uusia ja vähempipäästöisiä. Kuva: Jan Erik Waider.

Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä julkaisi väliraporttinsa 30. elokuuta 2017. Liikennetyöryhmän jäsenen Jari Ronkaisen (ps) mukaan esityksessä edelleen vähintäänkin piilevästi mukana olevat polttoaineveron korotukset nostaisivat epäsuorasti kaikkien tuotteiden hintoja ja heikentäisivät täten lisäksi myös suomalaisen raskaan liikenteen kilpailukykyä.
Raportin mukaan päästövähennystoimet pyritään kohdistamaan tasapuolisesti niin, että vaikutukset elinkeinoelämälle, eri alueille ja eri liikkuja- ja tulonsaajaryhmille olisivat kohtuullisia ja kohdentuisivat mahdollisimman tasaisesti.

EU:n asettamien päästövähennystavoitteiden sekä kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan liikenteen päästöt on vähennettävä puoleen vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Työryhmän väliraportti ottaa kantaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian puitteissa liikenteen osalta tarvittaviin päästövähennystoimenpiteisiin.
Työryhmä esittää kansallisen sääntelyn kehittämistä esimerkiksi uudistamalla julkisen sektorin ajoneuvohankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä parantamalla raskaan liikenteen energiatehokkuutta. Lisäksi sen mielestä tulisi selvittää päästöihin perustuvien ruuhkamaksujen käyttöönottoa.

Vähäpäästöisten ajoneuvojen lisääntymistä tavoitellaan tukemalla vuosina 2018-2021 täyssähköautojen hankintaa sekä kaasu- ja flexfuel-autojen konvertointia yhteensä 6 miljoonalla eurolla vuosittain.
Lataus- ja jakeluverkon rakentamista sekä taajamalogistiikan sähköistämistä tuetaan alueellisesti tasapuolisesti 4 miljoonalla eurolla vuosittain. Lisäksi työryhmä haluaa selvittää mahdollisuutta muuttaa työsuhdeautokantaa mahdollisimman vähäpäästöiseksi. Tukijärjestelmien yksityiskohdat tarkennetaan loppuvuoden 2017 aikana.

Kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen kehittämistä tuetaan vuosina 2018-2021 yhteensä 4 miljoonalla eurolla vuosittain. Tukea kohdistetaan etenkin joukkoliikennejärjestelmien digitalisointiin sekä julkisen liikenteen sähköistämiseen. Lisäksi tuetaan raideliikenteen osto- ja velvoiteliikenteen lisäystä 2 miljoonalla eurolla vuosittain.
Työryhmä esittää, että vähäpäästöisten autojen hankintaa edistettäisiin myös verotuksen keinoin. Työryhmä haluaa muun muassa selvittää, voidaanko ajoneuvoveron päästöohjausta tehostaa maltillisesti sekä voitaisiinko työmatkakulujen verovähennysoikeutta kytkeä päästöihin. Verotusta ja lainsäädäntöä koskevat esitykset viimeistellään työryhmän vuoden 2018 alkupuolella valmistuvaan loppuraporttiin.

Työryhmän ehdottamista toimenpiteistä nopeimmin toteutettavissa ovat tuet, joita käsitellään jo budjettiriihessä. Työryhmä on tehnyt ehdotuksen siitä, miten hallituksen päättämä 16 miljoonan rahoitus kohdistettaisiin vähäpäästöisen liikenteen edistämiseksi.