Roadscanners palkittiin

Teräsverkko parantaa tien kestävyyttä, sohjo-oja vähentää tien reunan murtumista.

Uuden diagnostiikkateknologian avulla on saavutettu lupaavia alustavia tuloksia teiden päällysteiden kunnossapidossa. KUVA ROADSCANNERS

Vuoden 2015 alussa Liikennevirasto, Lapin ja Keski-Suomen ELY-keskukset sekä Roadscanners Oy käynnistivät yhteistyössä kymmenvuotisen tutkimus- ja kehitysprojektin ”Päällysteiden ennakoivan hoidon ja kunnostuksen ohjelmointi” (PEHKO). Sen tavoitteena on katkaista huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrän kasvu uusinta tekniikkaa hyödyntäen ja kasvattaa päällysteiden käyttöikää. Näin päällysteiden kunnossapidon vuosikustannukset pienenisivät merkittävästi.

PEHKO-projektin pilottialueita ovat olleet Kemi ja Karstula vuosina 2016-2021. Tähän mennessä pilottialueiden tiet on tutkittu mm. TSD-, maatutka ja laserskanner -menetelmillä. Tutkimuksissa on löydetty tiejaksoja, jotka ovat vielä tällä hetkellä suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta tulevat kuitenkin vaurioitumaan nopeasti, ellei niitä vahvisteta ennakoiden. Myös kiireellisiä ja erittäin kriittisiä tieosuuksia on havaittu.
Pilotin ansiosta päällysteiden kunnossapitokustannukset pilottikohteissa Lapissa ja Karstulassa ovat laskeneet alustavien laskelmien perusteella 12–30 prosenttia. Tavoitteena on päällysteiden ylläpitokustannusten puolittuminen projektin kymmenvuotisjaksolla.

– PEHKO-projektissa päällystevaurioiden korjaamisen prosessina on menetelmä, jossa ensin paikannetaan tieosuuden rakenteelliset ongelmakohdat, analysoidaan vaurioiden syyt ja tehdään tarkka korjaussuunnitelma. Kun tien rakenteiden ja päällysteen kunto on yhtenäinen, niin sen jälkeen koko tien päälle vedetään kokonaan uusi päällyste. Päällysteen yhtenäisyys ja päällystekerroksen paksuus pidentävät selvästi sen käyttöikää, Keski-Suomen ELY-keskuksen yksikön päällikkö Jari Mikkonen kertoo.

Projektin yhteistyökumppanille Roadscanners Oy:lle myönnettiin merkittävä kansainvälinen tunnustus marraskuussa. International Road Federation myönsi 70-vuotisjuhlagaalassaan Las Vegasissa Roadscannersille arvostetun liikenneinfrastruktuurin kehittämisen Global Road Achievement -palkinnon. Tunnustus saatiin nyt ensimmäistä kertaa Suomeen. KUVA ROADSCANNERS

Karstulassa on Mikkosen mukaan osoitettu, että tällä menetelmällä tien pinnan urautuminen hidastuu vain jopa alle millimetriin vuodessa, kun se ennen toimenpiteitä on voinut olla jopa 8-10 mm luokkaa. Näin tien päällysteen uusimistarvetta voidaan siirtää jopa 10–15 vuotta normaalia edemmäksi. Paksumpi yhtenäinen päällyste kestää paremmin myös uusien, raskaampien rekkojen kuormituksen.

Pilottikohteissa on osoittautunut toimivaksi myös teräsverkkorakenteen käyttäminen vahvistamassa ja tasaamassa rakennetta. Erityisen toimiva ratkaisu, noin 25 cm syvyyteen laitettu tavallinen teräsverkko, on tieosuuksilla, joilla on heikko pohjamaa ja paljon raskasta liikennettä.

Tarkkaan kohdennettu ja ajoitettu kuivatus säästää myös merkittävästi päällysteiden kunnossapidon vuosikustannuksia.

– Kun keväällä aurataan tien reunojen lumivallit kauemmaksi tiestä hyvissä ajoin, sulamisvesien aiheuttama tienpinnan kosteus ja imeytyminen tierakenteeseen vähentää päällysteen vaurioitumista. Tekemällä sohjo-ojat tien reunoille ja poistamalla samalla polannejää tien reunoilta, tien reunojen murtuminen vähenee olennaisesti. Tämä on PEHKO-projektissa löydetyistä keinoista edullisin ja vaivattomin tapa hillitä hoitokuluja.

Lapin ELY-keskuksen yksikön päällikkö Jukka Jääskö näkee, että kuivatusta tuleekin tarkastella entistä enemmän kokonaisuutena.
–Reunavallien kaatojen ja sohjo-ojien teon aikaistamiset ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi toimenpiteiksi, mutta lisäksi kesäkaudella tehdyllä toimenpiteillä, kuten sivuojien ja laskuojien kunnostamisella, yksityisteiden liittymärumpujen kunnostuksella ja toimivuuden parantamisella on päällysteiden urautumisen sekä vaurioitumisen kannalta merkittävä vaikutus.

Nyt myös Uudenmaan ELY-keskus on käynnistänyt PEHKO-projektin alueella vuosille 2018–2028. Projekti käynnistyi kesäkuussa Hyvinkään kunnossapitoalueella ja sen piiriin kuuluu yhteensä 860 kilometriä päällystettyjä teitä.