Ministeriö aikoo tukea kaasutankkausasemia

Työ- ja elinkeinoministeriö haluaa avustaa uusien sähkö- ja kaasutankkausasemien rakentamista.

Gasum on tytäryhtiönsä Skangasin kanssa Pohjoismaiden suurin nesteytetyn maakaasun (LNG) jakelija. Kuva Gasum.

Sähköautojen julkisia latauspaikkoja on tällä hetkellä noin 700 ja kaasutankkausasemia noin 40. Infrastruktuurituen tavoitteena olisi edistää sähkön ja biokaasun käyttöä tieliikenteessä tukemalla lataus- ja kaasutankkausverkon laajentamiseen liittyviä investointeja. Tuen tavoitteena olisi lisäksi kannustaa yrityksiä kehittämään ja ottamaan käyttöön uutta teknologiaa.

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan liikenteen päästöjä vähennetään 50 % vuosien 2005 ja 2030 välillä. Vähennystoimet kohdistetaan erityisesti tieliikenteeseen, jossa on suurin päästövähennyspotentiaali. Strategian tavoitteena on autokannan nykyistä nopeampi uusiutuminen ja vaihtoehtoisten käyttövoimien osuuden kasvu autokannassa.

Jakeluinfrastruktuurille myönnettävä tuki on osa strategian toimeenpanoa. Tuki myönnettäisiin tarjouskilpailun perusteella. Siinä tarjoukset ryhmiteltäisiin neljään eri koriin: kaasutankkausasemia koskevat tarjoukset, julkisen liikenteen latausjärjestelmiä koskevat tarjoukset, henkilöautojen pikalatausjärjestelmiä koskevat tarjoukset ja henkilöautojen peruslatausjärjestelmiä koskevat tarjoukset.

Tarjouskilpailussa menestyisivät omassa korissaan pienimmän vertailuluvun saaneet tarjoukset. Vertailuluku perustuisi hankkeen tarvitsemaan tukimäärään ja siten alhaisella tukimäärällä toteutettavat hankkeet eli toisin sanoen kustannustehokkaimmat hankkeet menestyisivät kilpailussa parhaiten. Lisäksi vertailulukuun vaikuttaisi hankkeen sijainti, mahdollisuus raskaan liikenteen tankkaamiseen sekä mahdollisesti käytettävä uusi teknologia.

Tukiohjelmaan sisältyisi useita ehtoja ja rajoituksia, joiden tarkoituksena on varmistaa tarjouskilpailun onnistuminen ja sen optimaalinen tulos, tukiohjelman tavoitteiden saavuttaminen sekä tukiohjelman kilpailua ja markkinoita vääristävän vaikutuksen rajaaminen mahdollisimman vähäiseksi.

Energiavirasto toimisi valtionapuviranomaisena. Tukea on varattu valtion vuoden 2018 talousarvioon kolme miljoonaa euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2021. Lausunnolla oleva valtioneuvoston asetusluonnos on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2018 aikana.

Lausuntokierros toteutetaan Lausuntopalvelu.fi -työkalua käyttäen sekä kohdennettuina pyyntöinä. Lausuntoaika päättyy 23.5.2018.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö