Containershipsin myynti kasvoi

Containershipsin myyntimäärät kasvoivat yli kymmenen prosenttia, mutta yhtiö arvioi liiketoimintaympäristön pysyvän haastavana.

Venäjän-tilanne on pysynyt ennallaan, ja IsonBritannian päätös erota Euroopan unionista lisää epävarmuutta markkinoilla. Epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta Containerships Oyj pystyi kasvattamaan myyntimääriään. Containerships-konsernin liikevaihto toisen vuosineljänneksen aikana oli 49,8 miljoonaa euroa (48,7 miljoonaa euroa). Kumulatiivinen myynti on toisen neljänneksen jälkeen samalla tasolla kuin viime vuonna, myyntimäärät ovat kasvaneet yli kymmenen prosenttia, mutta hintataso on edelleen viime vuotta alhaisempi liikennetasapainon muuttumisen ja kilpailutilanteen takia. Hintojen lasku on kuitenkin pysähtynyt ja hintataso on alkanut vakiintua.

Toiminnan tehostamistoimenpiteet (parantunut käyttöaste ja tyhjien konttien positiointi) pienensivät edelleen kokonaiskustannuksia. Operatiiviset kustannukset olivat toisella neljänneksellä ensimmäistä suuremmat. Pääsyynä tähän olivat öljyn kohonnut hinta.

Rahoitustuotot ja -kulut ovat tasaantuneet, koska valuuttakurssien vaihtelut olivat aiempaa pienemmät, näin pienentäen laskennallisia eriä. Nettotappio oli 576 000 euroa toisella neljänneksellä, kun ensimmäisellä neljänneksellä tappio oli 1,1 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen nettovoitto on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna ja hieman budjetoitua parempi. IFRSraportin omaan pääomaan ei sisälly kahta pääomalainaa, joiden arvo on noin 10 miljoonaa euroa. Nämä mukaan lukien yhtiön korjattu oma pääoma olisi 24 miljoonaa euroa. Rahoituskulujen vaikutus kassavirtaan on noin 1,2 miljoonaa euroa jokaisella neljänneksellä.

Yhtiö pitää taloudelliset tavoitteensa muuttumattomina tälle vuodelle. Arvioitu myynnin kasvu on 5–10 prosenttia ja käyttökatetavoite on vähintään 13 miljoonaa euroa (noin 50 %:n kasvu). Yhtiö keskittyy edelleen myynnissä segmentteihin ja alueisiin, joissa kasvua on saatavissa entistä tehokkaamman toiminnan tukemana. Yhtiö ei odota markkinatilanteessa suuria muutoksia, joten niitä ei ole otettu huomioon tulosarviossa. Tilanteen odotetaan jatkuvan haastavana Välimerellä.

Sopimukset neljän ensimmäisen LNG-aluksen rakentamisesta on tehty ja eri tahojen hyväksyntäprosessi sopimusten täytäntöönpanosta on valmistumassa. Alukset toimitetaan suunnitelman mukaisesti vuoden 2018 aikana, ja ensimmäinen toimitus on vuoden 2018 alkupuolella. Yhtiö on saanut LNG-alushankkeeseen rahoitustukisuosituksen Euroopan unionilta.